strategirådet analys utvärdering processtöd

Vi drivs av ett genuint intresse för att förstå och utveckla samhället. En central utgångspunkt för alla våra uppdrag är därför att våra slutsatser och rekommendationer ska kunna användas som underlag för konkret policy- och verksamhetsutveckling. Vi grundar alltid våra slutsatser och rekommendationer på solid empiri och analys. Men vi tror också att metodologisk stabilitet och integritet måste kompletteras med lyhördhet inför mottagarens behov för att kunskapen ska bli användbar.

Vi utformar våra uppdrag i nära dialog med uppdragsgivaren utifrån förståelsen att olika typer av kunskap är relevant för olika aktörer. Vi kombinerar kvantitativ och kvalitativ metodik med processtödjande inslag med hänsyn till bland annat uppdragets förutsättningar, kontext och tidsram.Vår mission är att bygga kapacitet hos våra uppdragsgivare och stärka deras möjligheter att utföra sitt uppdrag.


Exempel på uppdrag
 

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. I Sysselsättningsinitiativet för unga är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i sysselsättning. Strategirådet genomförde under 2015 och 2016 en utvärdering av satsningens inledande fas med syfte att värdera förutsättningarna för att kunna nå önskade effekter.

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Strategirådet har fått i uppdrag utvärdera Idrottslyftet – Svensk idrotts stora satsning för utveckling av svensk barn- och ungdomsidrott. Uppdraget pågår under tre år med start 2016.