Tack för en mycket bra utbildning! Era tips, råd och konkreta verktyg har bidragit till ökat kvalitet och vidareutveckling av våra arbetsprocesser. Analysen har fått en given plats i utvecklingsenhetens arbete.
— Gosia Holmberg, Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad
Vi kan varmt rekommendera föreläsarna från Strategirådet! De var mycket professionella, kunniga, engagerade samt lyhörda för våra behov och önskemål. Kursdeltagarna var mycket nöjda med den skräddarsydda utbildningen!
— Elisabeth Landström, Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Analysutbildning
Så gör du uppföljningsresultat användbara

Brukarundersökningar, beprövad erfarenhet, verksamhetsuppföljning och statistik. I många organisationer finns kunskapsunderlag i överflöd. Att kunskapen finns betyder dock inte per automatik att den går att använda för verksamhets- och policyutveckling. Vad säger underlagen samlat om verksamhetens kvalitet? Hur ska vi tolka underlag som pekar åt olika håll? Vad behöver utvecklas för att förbättra måluppfyllelsen? För att besvara dessa frågor krävs en analys.

Genom vår Analysutbildning blir du och din organisation bättre på att dra relevanta och tillförlitliga slutsatser från olika typer av dataunderlag, som kan användas som underlag för styrning och beslutsfattande. Utbildningen är handfast och varvar teori med praktiska exempel och verksamhetsanpassade gruppövningar. Efter utbildningen kommer du och dina kollegor:

 • veta hur ni kan arbeta med analys som ett integrerat moment i det dagliga arbetet

 • veta hur ni ska presentera analysen för att den ska bli så lättillgänglig, trovärdig och användbar som möjligt för mottagaren

 • känna en ökad säkerhet i genomförandet av en analys, och hur ni ska hantera den osäkerhet som finns

 • ha ett gemensamt ramverk för hur ni pratar om analys inom er organisation

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Utbildningens konkreta utformning tas fram i dialog med uppdragsgivaren, och kan omfatta allt från en halvdag till två heldagar. Exempel på moment som utbildningen kan beröra är:

 • Mottagaranalys som vägledande startpunkt 
  För att en analys ska bli användbar krävs att den möter ett kunskapsbehov hos mottagaren. Olika mottagare har olika mandat, handlingsutrymme och ansvar, och därmed också behov av olika typer av kunskap. Genom utbildningen lär du dig att identifiera vilka mottagare som är relevanta för dig samt vilka frågor analysen behöver besvara för att bli användbar för dessa mottagare.

 •  Analys för att beskriva och analys för att förklara
  Genom utbildningen får du kunskap om vad som kännetecknar en analys, och hur den skiljer sig från referat/sammanfattningar av data. Centrala beståndsdelar i analysarbete handlar exempelvis om att klassificera, jämföra, kartlägga mönster samt förklara mönstren.  Vi går igenom steg för steg hur du kan arbeta med beskrivande respektive förklarande analys av ett befintligt kunskapsmaterial med mottagaranalysen som utgångspunkt. Du får också träna på att genomföra en analys i en övning som utgår från kunskapsunderlag som du arbetar med i din vardag.

 • Hantering av osäkerhet
  Praktiska begränsningar såsom tid och datatillgång gör att det nästan alltid finns en osäkerhet i analysarbete. Men beslut måste fattas ändå. Under utbildningen diskuterar vi olika strategier för att hantera osäkerhet utifrån praktiska exempel. Vad får en mycket låg svarsfrekvens i en enkätundersökning för konsekvenser för vilka slutsatser som är möjliga att dra? Vad är skillnaden på symptom och rotorsaker, exempelvis i brukarundersökningar? Hur kan vi arbeta med triangulering av datakällor för att minska osäkerheten? Etc. 

 • Presentation och återföring av slutsatser
  För att analysen ska bidra till utveckling räcker det inte med att den är relevant och vederhäftigt genomförd. Det är även centralt att resultat och slutsatser återförs på ett lättillgängligt sätt. Vi går igenom hur du kan tänka kring upplägg, form och innehåll i presentationen av analysen, med utgångspunkt i mottagaranalysen samt befintliga riktlinjer/processer för återrapportering och återföring.  

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL

Organisationer som vill utveckla sitt arbete med att återrapportera och använda uppföljningsresultat. Deltagarna kan till exempel utgöras av:

 • Chefer med uppföljningsansvar

 • Strateger

 • Verksamhetsutvecklare

Vi har tidigare bland annat utbildat kommunala enhetschefer inom äldreomsorg, förskola respektive socialtjänst, förvaltningsledningar samt verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

UTBILDARE

Våra utbildare har lång erfarenhet av analys i offentlig sektor, och har därför många exempel från verkligheten att ösa ur. Utbildningen bygger till stor del på praktiska grupparbeten och därför har utbildningen alltid två lärare.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Kajsa Rosén
kajsa.rosen@strategiradet.se
073-503 62 10


 
orienterare3.png

Utbildning i verksamhetslogik
Så förbättrar du din styrning
och uppföljning genom effektkedjor

De senaste åren har kraven ökat på resultatfokus och tydlighet i hur offentliga aktörers olika aktiviteter bidrar till att uppfylla politikens mål. På senare år har det också blivit allt mer självklart inom offentlig sektor att det teoribaserade angreppsättet med verksamhetslogik (även kallat effektlogik, interventionslogik och programteori - kärt barn har många namn) som verktyg är att föredra som ett stöd för att både styra och utvärdera sitt arbete.

För att kunna styra mot resultat räcker det inte med att veta vad ni vill uppnå - ni måste också ha en klar bild av hur vägen dit ser ut. Verksamhetslogik är en visuell, logisk modell som beskriver vilken effekt en satsning ska ge samt vilka effekter och förutsättningar på kortare sikt som krävs för att nå dit. Genom vår utbildning lär du dig ta fram en verksamhetslogik som alla förstår – och som säkrar att alla ser samma sak. Du får också kunskap om verksamhetslogikens olika användningsområden, och hur den kan användas som ett integrerat stöd för dels styrning, dels för uppföljning och utvärdering.

Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning, där teori varvas med verksamhetsanpassade gruppövningar. Efter utbildningen kommer du och dina kollegor:

 • ha kunskap om verksamhetslogikens uppbyggnad

 • veta hur du ska ta fram en verksamhetslogik samt hur du kan hantera de utmaningar som processen ibland innebär

 • kunna läsa och värdera en verksamhetslogik, och ställa frågor som gör den bättre

 • veta till vilka syften/tillfällen det är lämpligt att använda verksamhetslogiken

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Utbildningens konkreta utformning tas fram i dialog med uppdragsgivaren, men kan exempelvis beröra:

 • Verksamhetslogikens användningsområden och uppbyggnad

 • Processen för att ta fram en verksamhetslogik

 • Kvalitetssäkring - hur vet jag om verksamhetslogiken är bra och vad gör jag om vi kör fast?

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL

Organisationer som vill utveckla sitt arbete med att använda verksamhetslogik som utgångspunkt för styrning och analys/utvärdering. Deltagarna kan till exempel utgöras av:

 • Chefer

 • Analytiker och utredare

Vi har tidigare bland annat utbildat analysavdelningarna vid Skolverket respektive Försäkringskassan i verksamhetslogik.

UTBILDARE

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av att själva ta fram och använda verksamhetslogiker i offentlig sektor, och har därför många exempel från verkligheten att ösa ur. Utbildningen bygger till stor del på praktiska grupparbeten och därför har utbildningen alltid två lärare.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Kajsa Rosén
kajsa.rosen@strategiradet.se
073-503 62 10